Veiklos ataskaita

Pasvalio sporto mokykla

_________________________________________________________________

Eugenija Butrimienė

_________________________________________________________________

METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2019-01-25Nr. 1

Pasvalys

I SKYRIUS

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

Strateginio plano prioritetai - gerinti socialines ir pedagogines moksleivių, jaunimo ir suaugusiųjų sportinio ugdymosi sąlygas, modernizuoti ugdymo aplinką, buvo siekiama gerinti ugdymo kokybę:

-80% mokytojų   dalyvavo kvalifikacjos kėlimo renginiuose, dalinosi įgyta patirtimi su kolegomis, kitų rajonų mokytojais, analizavo ugdymo procesą, vykdytos parodomosios rankinio, bokso treniruotės, vykdomi projektai - visa tai stiprino ugdytinių motyvaciją;

- Lietuvos mokyklų žaidynėse dalyvavo visos rajono bendrojo ugdymo mokyklos; Pasvalio rajonas III rajonų grupėje bendroje įskaitoje užėmė 11 vietą (tarp 24 savivaldybių);

- sporto šakos dešimtukuose, kandidatų į rinktines ar rinktinės narių būtų ne mažiau kaip 5% ugdytinių - kandidatais į rinktines ,rinktinės narių, individualių sporto šakų dešimtukuose 2018 metais buvo 31 sporto mokyklos ugdytinis t.y. 9% visų sporto mokyklos ugdytinių;

- Lietuvos mokyklų žaidynių Pasvalio rajono etape dalyvavo visos Pasvalio rajono bendrojo ugdymo mokyklos;

- vienuolika rajono bendrojo ugdymo mokyklų kūno kultūros pamokų plaukimo užduotis vykdė sporto mokyklos baseine ;

- Pasirašytos bendradarbiavimo sutarys su Rokiškio kūno kultūros ir sporto centru, Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba, Šiaulių rajono Kuršėnų sporto mokykla, Pasvalio rajono Mikoliškio kaimo bendruomene, Pasvalio rajono sergančių cukriniu diabetu draugija "Sveikata", Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo Parapijos vaikų dienos centru, Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namais.   Pasirašyti susitarimai su Pasvalio lopšeliu - darželiu "Eglutė", Pasvalio lopšeliu - darželiu "Žilvitis",   Pasvalio lopšeliu - darželiu "Liepaitė" , Narteikių mokykla - darželiu "Linelis";

- vykdytos rajono krepšinio pirmenybės (dalyvavo 10 komandų - 160 dalyvių), rajono rankinio turnyras (dalyvavo 6 komandos - 80 dalyvių), rajono tinklinio pirmenybės ( dalyvavo 10 komandų - 105 dalyviai); rajono veteranų krepšinio pirmenybės (dalyvavo 6 komandos - 80 dalyvių), rajono salės futbolo 8x8 pirmenybės (dalyvavo 10 komandų -150 dalyvių), rajono lauko teniso pirmenybės ( 14 dalyvių).Vyko tritaškių konkurso varžybos rajono gyventojų tarpe, Pasvalio miesto šventės metu vyko veteranų futbolo turnyras. Padėta organizuoti ir pravesti neįgaliųjų sporto šventę, visuomeninės sveikatos biuro varžybas, policijos komisariato organizuotas krepšinio, kroso varžybas, kaimo bendruomenių sporto ir meno šventes;

- visuomenė galėjo susipažinti, sekti informaciją apie sporto mokykloje vykstančias varžybas, pasiektus rezultatus, geriausius rajono sportininkus ir komandas ,mokyklos teikiamas paslaugas mokyklos interneto svetainėje, rajono spaudoje.

II SKYRIUS

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1.  Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai

Metų užduotys (toliau – užduotys) Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos) Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai
1.1.Užtikrinti kokybišką ir efektyvų mokyklos veiklos valdymą

Mokyklos veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų įgyvendinimas

Atnaujinti mokyklos veiklos dokumentai, susiję su Mokytojų etatinio darbo apmokėjimo įvedimu (pareigybių aprašai, darbo sutartis ir t.t.) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių mokyklos veiklą, pakeitimais;

Parengtas 2018–2019 m. m. mokyklos ugdymo planas;

Metinės veiklos ataskaita

2017m.vasario 10d. įsakymu Nr. DV- 33 patvirtintas " Pasvalio sporto mokyklos darbuotojų Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas"

2018m.rugsėjo 3d. įsakymu Nr. DV-119 "Pasvalio sporto mokyklos darbuotojų Darbo apmokėjimo tvarkos aprašo" pakeitimas

2018-08-30 mokytojams įteikti pranešimai dėl darbo sutarties sąlygų pakeitimo ir pasiūlymas dirbti pakeistomis darbo sutarties sąlygomis

Iki 2018-08-30 parengtos pasirašymui darbo sutartys

2018m. rugsėjo 3d. įsakymu Nr. DV-120 patvirtinti mokytojo, vyresniojo mokytojo, mokytojo metodininko pareigybių aprašymai su priedu   "Nekontaktiniam darbui priskiriamų konkrečių veiklų sąrašas"

Parengtas 2019-2019 m. m. mokyklos ugdymo plano projektas

Parengta metinė direktoriaus ataskaita

1.2.Gerinti ugdymo kokybę Didesnė ugdytinių treniravimosi motyvacija

Parodomosios rankinio ir bokso treniruotės;

sporto šakos dešimtukuose ar rinktinėse ne mažiau   5 % ugdytinių.

Pravestos parodomosios rankinio ir bokso treniruotės, kultivuojamų sporto šakų rinktinėse yra 31 ugdytinis, tai sudaro 9% visų sportuojančių
1.3.Sudaryti sąlygas mokytojų , darbuotojų kompetencijoms ugdyti Į gytų gebėjimų ir kompetencijų taikymas sudarys sąlygas siekti aukštesnės ugdymo kokybės, bus pasiekta geresnių veiklos rezultatų, pagerės darbo kokybė, profesionaliau atliekamas darbas

80 % mokytojų dalyvaus bent viename kvalifikacijos tobulinimo renginyje;

Ne mažiau kaip 10 % darbuotojų dalyvaus bent viename kvalifikacijos tobulinimo renginyje

16 mokytojų dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, tai sudaro 80% visų mokytojų;

13 mokyklos darbuotojų dalyvavo kvalifikacijos kėlimo renginiuose, tai sudaro 20% visų mokyklos darbuotojų

1.4.Sudaryti sąlygas gyventojams sportuoti Daugiau lankytojų pasinaudos teikiamomis paslaugomis

Nupirkta 5 % daugiau abonementų;

Surinkta 5 % daugiau lėšų už teikiamas paslaugas

2017m. nupirkta 244 vnt. sporto ir plaukimo abonementų

2018m. nupirkta 332 vnt. sporto ir plaukimo abonementų

2018 metais surinkta 378681 Eur už teikiamas paslaugas, tai 41468 Eur mažiau negu 2017metais

11% mažiau

1.5.Atnaujinti saugias ugdymosi aplinkas, padedančias veiksmingai siekti ugdymo(si) tikslų įgyvendinimo, teikiamų paslaugų gerinimo

Sudarytos sąlygos mokinių saugumo mokykloje užtikrinimui.

atnaujinta infrastruktūra

savalaikis turimos sporto bazės paruošimas naujam sezonui

Įrengta stebėjimo kamera mažojoje sporto salėje;

Perlakuotos didžiosios sporto salės grindys;

Atnaujinta garinės pirties medinės dalis;

Įsigyta naujos sportinės įrangos

Įrengta stebėjimo kamera mažojoje sporto salėje, perlakuotos didžiosios sporto salės grindys, atnaujinta garinės pirties medinė dalis, įsigytas naujas treniruoklis

Sporto bazė paruošta naujam sezonui

2.  Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)

Užduotys Priežastys, rizikos
2.1.Parengtas mokyklos 2018-2019 metų ugdymo planas ir išsiųstas Švietimo ir sporto skyriui Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos dokumentų pakeitimo nepatvirtintas ( 2018-12-19 Nr.T1-257"Dėl mokinių priėmimo į Pasvalio rajono neformalaus ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo" ir 2014-06-25 Nr.T1-119 Dėl neformaliojo vaikų švietimo ugdymo programų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo")
2.2.Nupirkta 5% daugiau abonimentų, surinkta 5 % daugiau lėšų už teikiamas paslaugas

2018 metais surinkta 378681 Eur už teikiamas paslaugas, tai 41468 Eur arba 11% mažiau negu 2017 metais

Tai lėmė konkurencinės aplinkos pasikeitimas - atidaryti baseinai Bauskės mieste, Radviliškyje, Rokiškyje, daugiau lankytojų įsigijo 2 mėnesius galiojančius abonementus, be to įtakojo ir sezoniškumo efektas-apsilankiusių srautai nepastovūs ir svyruoja priklausomai nuo metų laikų- pvz. jei šiltas gegužis tai lankytojų sulaukiame mažiau, jei vėsokas daugiau, atitinkamai gaunamos didesnės ar mažesnės pajamos.2018 metų vasaros sezonas buvo labai ankstyvas ir vėlyvas rudens sezonas.

3.  Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdyto

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai
3.1.Įsigytidu marmitai - sriubai ir antriems patiekalams, papildomas ledų šaldiklis, programinė ir techninė įranga

Marmitų dėka pagal VET tarnybos reikalavimus kavinės klientams patiekiami saugesni dėl temperatūrinio režimo dienos pietūs;

praplėtėme ledų asortimentą, papildėme kavinės meniu, todėl buvo reikalingas dar vienas šaldiklis;

įsigytos programinės ir techninės įrangos dėka - lengvesnė kavinės apskaita, efektyvesnė kontrolė

3.2.Įsigytas mikroautobusas Ford Tranzit Gavus Pasvalio rajono savivaldybės tarybos leidimą ir bei atlikus viešųjų pirkimų procedūras buvo įsigytas mikroautobusas, kuris bus naudojamas ūkio reikmėms bei sportininkų vežimui į varžybas
3.3.Atnaujinti baldai mokyklos hole Tvarkinga, estetiška aplinka sporto mokyklos lankytojams
Pasvalio rajono   Telefonas  (8 451)  34531  
  Mobilus  +370 647  16 645
 
  Faksas  (8 451)  34531  
  e. paštas sporto.mokykla@pasvalys.lt  
Sporto mokykla

Kviečiame apsilankyti

Pasvalio Sporto mokyklos kavinė   Pasvalio Sporto mokyklos baseinas