Darbo tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA

 Pasvalio sporto mokyklos direktoriaus

 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. DV-176

PASVALIO SPORTO MOKYKLOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

I        SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Pasvalio sporto mokyklos darbo tvarkos taisyklių tikslas – užtikrinti gerą darbo kokybę, didinti jo našumą ir efektyvumą, numatyti darbuotojų skatinimo ypatumus, darbuotojų pagrindines pareigas, darbo etiką ir darbuotojų elgesio reikalavimus bei kitus su darbo tvarka susijusius klausimus.
 2. Nuostatos, aptartos šiose Pasvalio sporto mokyklos darbo tvarkos taisyklėse, gali būti detaliau reglamentuojamos Įstaigos vadovo ir/ar jo įgaliotų asmenų įsakymais bei kitais lokaliniais teisės aktais. Darbo tvarkos taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.
  1. Pasvalio sporto mokyklos darbo tvarkos taisyklėse pagrindinės sąvokos:
 3. 1.Įstaiga, darbdavys – Pasvalio sporto mokykla;
 4. 2.darbuotojas – asmuo, dirbantis Pasvalio sporto mokyklpagal darbo sutartį.
 5. Įstaigos vienasmenis valdymo organas –direktorius.
 6. Vadovaujantys darbuotojai: direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkiui.
 7. Įstaigos vadovas turi teisę pakartotinai supažindinti darbuotojus su Darbo tvarkos taisyklėmis, jei darbuotojai aplaidžiai laikosi šių taisyklių reikalavimų.
 8. Darbovietėje laikomasi Lygių galimybių politikos (priedas Nr. 1) bei Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos ir jos įgyvendinimo priemonių tvarkos (priedas Nr. 2).
 9. Neblaivumui nustatyti gali būti naudojamas alkotesteris. Neblaivumą ar apsvaigimą nustatyti (testuoti) leidžiama tik tokiomis priemonėmis, kurioms nustatyta tvarka ir terminais yra atlikta metrologinė patikra.
 10. Darbuotojas, nesutinkantis su apžiūros ar patikrinimų (neblaivumo ar apsvaigimo) rezultatais, ne vėliau kaip per vieną valandą gali kreiptis į asmens sveikatos priežiūros Įstaigą, prašydamas jo lėšomis atlikti medicininę apžiūrą.

II       SKYRIUS

DARBUOTOJO PRIĖMIMO Į DARBĄ IR ATLEIDIMO TVARKA

 1. Darbo sutartis yra sudaroma Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Sudarant darbo sutartį, darbdavys turi teisę pareikalauti iš darbuotojo pateikti šiuos dokumentus:
 3. 1.asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 4. 2.išsilavinimą ar profesinį parengimą patvirtinančius dokumentus;
 5. 3.sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, asmens medicininę knygelę ir kitą dokumentaciją, susijusią su sveikatos būkle;
 6. 4.nepilnamečių vaikų gimimo liudijimo kopijas;
 7. 5.dokumentinę nuotrauką;
 8. 6.kitus teisės aktų bei Įstaigos nustatytus dokumentus.
  1. Sudarant darbo sutartį, darbuotojas darbdaviui turi pateikti šiuos duomenis:
 9. 1.vieno iš šeimos nario kontaktus (vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninį paštą), kurį galima informuoti apie darbuotojo įvykius darbe, nelaimingus atsitikimus pakeliui į darbą ar iš darbo;
 10. 2.savo elektroninio pašto adresą ir telefono numerį;
 11. 3.kitus darbdavio nustatytus duomenis.
 12. Priimtam darbuotojui parodoma jo darbo vieta, jis supažindinamas su bendradarbiais, Įstaigospatalpų išdėstymu, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis, gaisrinės saugos instrukcijomis, pareigybės aprašymais, kitais darbovietėje galiojančiais aktais.
 13. Darbo sutartis gali būti keičiama, nutraukta Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatytais atvejais.
 14. Nutraukus darbo sutartį, darbuotojas turi grąžinti, jam išduotą turtą, inventorių, asmenines apsaugos priemones.

  III     SKYRIUS

DARBO IR POILSIO LAIKAS

 1. Įstaigos administracijos darbo laikas: I – V, nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
 2. Įstaigoje nustatyti darbo laiko režimai:
 3. 1.nekintanti darbo dienos (pamainos) trukmė ir nekintantis darbo dienų per savaitę skaičius;
 4. 2.suminė darbo laiko apskaita;
 5. 3.individualus darbo laiko režimas.
 6. Darbo (pamainų) grafikų nuostatos:
 7. 1.darbo (pamainų) grafikai sudaromi darbuotojams, dirbantiems pagal suminę darbo laiko apskaitą;
 8. 2.grafikai derinami Įstaigoje nustatyta tvarka – su darbo taryba;
 9. 3.grafikus tvirtina Įstaigos vadovas;
 10. 4.grafikai paskelbiami (pranešami) darbuotojams, dirbantiems pagal suminę darbo laiko apskaitą - ne vėliau kaip prieš septynias dienas iki jų įsigaliojimo;
 11. 5.dirbant pagal individualų darbo laiko režimą paprastai grafikai paskelbiami ne vėliau kaip prieš penkias dienas, tačiau Įstaigos vadovo nustatytais išimtinais atvejais, šalių susitarimu arba darbuotojo prašymu, grafikai gali būti tikslinami ir paskelbiami ne vėliau kaip prieš vieną kalendorinę dieną iki šių patikslinimų įsigaliojimo.
 12. Darbuotojams, dirbantiems pagal nekintančią darbo dienos (pamainos) trukmę ir nekintantį darbo dienų per savaitę skaičių, atskiri darbo grafikai nesudaromi, darbuotojai dirba   I – V, nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
 13. Pietų pertraukos laikas - nuo 12.00 val. iki 12.45 val., jei kitaip nenumatyta Įstaigos darbo dienos (pamainų) grafikuose arba vietiniuose (lokaliniuose) norminiuose teisės aktuose.
 14. Pietų pertrauka į darbo laiką neįskaitoma.
 15. Specialios pertraukos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos norminiais dokumentais, nustatomos atskiru Įstaigos vadovo įsakymu, jame nurodant darbuotojų pareigas, pertraukų skaičių ir trukmę; specialios poilsio pertraukos įskaitomos į darbo laiką.
 16. Skirti dirbti viršvalandinius darbus Įstaigos vadovas gali Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Dirbant viršvalandžius, negali būti pažeisti maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko reikalavimai.
 17. Darbo laiko apskaita tvarkoma darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose, Įstaigos vadovo nustatyta tvarka.
 18. Darbuotojai, norintys susipažinti su darbo laiko apskaitos žiniaraščiais, turi kreiptis į buhalteriją.
 19. Kasmetinės atostogos suteikiamos pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę arba šalių sutartu laiku Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
 20. Kasmetinių atostogų suteikimo eilė gali būti keičiama bendru Įstaigos vadovo ir darbuotojo susitarimu.
 21. Darbuotojai privalo pateikti prašymą dėl atostogų ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas iki planuojamų atostogų pradžios.
 22. Darbuotojų prašymai dėl kasmetinių atostogų suteikimo gali būti netenkinami ir esant bent vienam iš žemiau nurodytų atvejų:
 23. 1.jeigu patenkinus darbuotojo prašymą dėl kasmetinių atostogų suteikimo, Įstaigoje nebūtų užtikrintas reikalingas darbuotojų skaičius atlikti darbo funkcijas;
 24. 2.jeigu iš anksto yra suplanuota vykdyti projektą ar darbus ir atostogų prašantis darbuotojas turėtų dalyvauti tokiame projekte ar darbuose;
 25. 3.kitais atvejais, kai prašymas neatitinka nustatytų reikalavimų, Įstaigoje nusistovėjusios tvarkos arba atostogų suteikimas pakenktų Įstaigos
  1. Kasmetinės atostogos turi būti suteikiamos bent kartą per darbo metus.
 26. Darbo metai, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos, prasideda nuo darbuotojo darbo pagal darbo sutartį pradžios.
 27. Tikslinės, pailgintos ir papildomos atostogos suteikiamos, pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatas.

  IV     SKYRIUS

PAGRINDINĖS DARBUOTOJŲ PAREIGOS IR TEISĖS

 1. Darbuotojas privalo:
 2. 1.laikytis darbo sutarties sąlygų ir kitų susitarimų, sudarytų tarp šalių;
 3. 2.dirbti dorai ir sąžiningai;
 4. 3.laiku ir kokybiškai atlikti pavestus darbus;
 5. 4.būti lojalus Įstaigos atžvilgiu;
 6. 5.tausoti Įstaigai priklausantį turtą;
 7. 6.kurti ir palaikyti gerą psichologinę atmosferą Įstaigoje, puoselėti pasitikėjimo ir atvirumo aplinką;
 8. 7.susipažinti su jam pateiktais Įstaigos vietiniais (lokaliniais) norminiais teisės aktais (sutartimis, taisyklėmis, instrukcijomis, nuostatais, įsakymais, nurodymais ir kt.) pasirašytinai;
 9. 8.vykdyti Įstaigos vietinių (lokalinių) norminių teisės aktų (sutarčių, taisyklių, instrukcijų, nuostatų, įsakymų, nurodymų ir kt.) reikalavimus bei Įstaigos vadovo/tiesioginio vadovo žodžiu ir raštu pavestas užduotis;
 10. 9.dirbti saugiai, laikytis gaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimų;
 11. 10.laikytis darbo drausmės (laiku ateiti į darbą ir pradėti darbą, laikytis nustatytos darbo laiko trukmės, visą darbo laiką skirti darbui, tiksliai ir laiku vykdyti Įstaigos vadovo ir/ar tiesioginio vadovo nurodymus ir kt.);
 12. 11.negalintys atvykti į darbą laiku dėl kokių nors priežasčių ar susirgę, privalo nedelsiant iki darbo pradžios apie tai informuoti tiesioginį vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis ir vėlavimo ar neatvykimo trukmę. Jeigu darbuotojas pats negali pranešti apie neatvykimą, vėlavimą, tai gali atlikti kiti;
 13. 12.ne vėliau kaip prieš septynias kalendorines dienas informuoti tiesioginį vadovą apie planines operacijas, medicinines reabilitacijas, sanatorinius gydymus;
 14. 13.ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį informuoti apie planuojamas tėvystės atostogas;
 15. 14.tikrintis sveikatą pagal Mokyklos patvirtintą darbuotojų sveikatos tikrinimo grafiką;
 16. 15.pagal tiesioginio vadovo nurodymą pasitikrinti sveikatą anksčiau nei nustatyta sveikatos tikrinimo grafike;
 17. 16.informaciją, kurios reikalauja Įstaigos vadovas ar tiesioginis vadovas, pateikti ne vėliau, nei reikalauja nustatyti terminai;
 18. 17.valgyti, gerti tik poilsio kambariuose ar tam skirtose vietose;
 19. 18.tarnybiniu telefonu kalbėti tik darbo reikalais;
 20. 19.naudoti internetą ir elektroninį paštą tik darbo tikslais. Įstaiga turi teisę registruoti visą veiklą Įstaigos interneto tinkluose ir ją sekti. Visi įeinantys ir išeinantys elektroniniai laiškai ir kitokio pobūdžio informacija ar duomenys gali būti Sporto mokyklos skaitomi, kopijuojami į Įstaigos serverį, registruojami ir tikrinami. Įstaiga turi teisę atidaryti, persiųsti bei ištrinti visus minėtus elektroninius laiškus bei kitokio pobūdžio informaciją ar duomenis. Dėl šios priežasties, Įstaiga nėra atsakinga už jokių darbuotojo privačios informacijos bei duomenų, esančių kompiuteryje, praradimą ar atskleidimą;
 21. 20.laikytis Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašo reikalavimų (priedas Nr. 3);
 22. 21.kilusius klausimus, abejones, konfliktines situacijas aptarti ir spręsti su tiesioginiu vadovu arba su Įstaigos vadovu;
 23. 22.atsiliepiant į telefono skambučius, pasakyti Įstaigos pavadinimą, pasisveikinti;
 24. 23.naudoti tik Įstaigos patvirtintus dokumentų pavyzdžius;
 25. 24.dalyvauti Įstaigos
 26. 25.dalyvavus mokymo seminaruose, pateikti tiesioginiam vadovui dalyvavimą juose liudijantį dokumentą;
 27. 26.nedelsiant šalinti priežastis ir sąlygas, neleidžiančias dirbti arba apsunkinančias normalų darbą (konfliktai, organizacinės technikos priemonių gedimai, ekstremalios situacijos ir kt.), pranešti apie tai Įstaigos vadovui ar tiesioginiam vadovui;
 28. 27.pateikti Įstaigos vadovui ir tiesioginiam vadovui informaciją apie tai, kaip lankytojai vertina Įstaigos teikiamas paslaugas, atliekamus darbus;
 29. 28.dalintis dalykine informacija su kolegomis;
 30. 29.kiekvienais metais pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis;
 31. 30.bendraujant su lankytojais ir bendradarbiais laikytis etikos principų, būti mandagiems;
 32. 31.elgtis pagarbiai vieni su kitais, vengti asmeninio įžeidinėjimo, orumo žeminimo, kito darbuotojo darbo menkinimo, neigiamų emocijų demonstravimo;
 33. 32.kolektyve puoselėti pasitikėjimo ir atvirumo aplinką;
 34. 33.pasikeitus pateiktiems duomenims (pavardei, adresui, elektroniniam paštui, telefono numeriui) informuoti tiesioginį vadovą, administraciją;
 35. 34.būti tvarkingos išvaizdos, laikytis asmens higienos reikalavimų;
 36. 35.laikytis Kelių eismo taisyklių;
 37. 36.saugoti Įstaigos ūkines – komercines paslaptis, turtą;
 38. 37.įvykus įvykiui darbe, nelaimingam atsitikimui pakeliui į darbą ar iš darbo, nedelsiant informuoti tiesioginį vadovą, administraciją;
 39. 38.apie pastebėtą neblaivų (ar apsvaigusį) darbuotoją, pranešti tiesioginiam vadovui ar Įstaigos administracijai bei imtis visų reikiamų priemonių nelaimei išvengti;
 40. 39.palaikyti tvarką ir švarą darbo vietoje;
 41. 40.grįžus iš komandiruotės, pateikti buhalterijai avansinę ataskaitą, kur prie kiekvieno pateikto punkto turi būti išlaidas pateisinantis dokumentas, atitinkantis visus buhalterinius apskaitos reikalavimus. Teisėtos ir pagrįstos išlaidos, patirtos komandiruotės metu, yra kompensuojamos.
 42. Įstaigojelaikoma, kad darbuotojas, savo parašu dokumente ar prie dokumento pridedamuose lapuose arba supažindinimo lapuose ar kitur patvirtinęs savo susipažinimą su dokumentu, taip pat patvirtina (išskyrus atvejus, kai šis darbuotojas raštu nurodo kitaip), kad šį dokumentą perskaitė, jį suprato, žino, sutinka su jo turiniu ir įsipareigoja jo nuostatų laikytis.
  1. Įstaigoje dirbantiesiems draudžiama:
 43. 1.be Įstaigos vadovo / tiesioginio vadovo žinios pavesti atlikti darbą ar patikėti darbo priemones kitam asmeniui;
 44. 2.naikinti dokumentus, negavus Įstaigos vadovo/tiesioginio vadovo sutikimo;
 45. 3.teikti klaidingą informaciją lankytojui, Įstaigos administracijai;
 46. 4.naudoti darbo priemones, internetą ir elektroninį paštą asmeniniais tikslais;
 47. 5.naudotis nelegalia programine įranga;
 48. 6.pasirodyti darbe neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, darbo metu vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines medžiagas;
 49. 7.kritikuoti lankytoją, jo darbuotojus ar jų veiklą;
 50. 8.sudaryti konfliktines situacijas, skatinti nepasitikėjimą bendradarbiais ir vadovais;
 51. 9.Įstaigos patalpų išsinešti Įstaigaipriklausančius daiktus, dokumentus, kitas materialines vertybes be Įstaigos vadovo/tiesioginio vadovo leidimo;
 52. 10.laikyti asmeninius pinigus, dokumentus ir daiktus kartu su Įstaigos dokumentais, pinigais ir inventoriumi;
 53. 11.teikti paslaugas, atlikti darbus lankytojams, siekiant asmeninės naudos;
 54. 12.kritikuoti, aptarinėti vadovų sprendimus, pavedamas vykdyti užduotis;
 55. 13.tarnybiniu telefonu, automobiliu, kompiuteriu naudotis asmeniniais tikslais, išskyrus jei darbdavys ir darbuotojas raštiškai susitarė kitaip;
 56. 14.siekti ar turėti asmeninės naudos iš Įstaigos sudaromų sutarčių bei informacijos, kurią darbuotojas sužinojo ryšium su darbu Įstaigoje.
 57. 15.be išankstinio rašytinio Įstaigos vadovo sutikimo skelbti išvadas, faktus ar medžiagas, kreiptis per radiją ar televiziją, dalyvauti radijo ar televizijos laidose ar filmavimuose, bendrauti su žiniasklaidos atstovais, valstybinių kontrolės institucijų pareigūnais ar trečiosiomis šalimis apie Įstaigos veiklą, reikalus ar jų darbuotojus, lankytojus, tiekėjus. Šiame punkte „žiniasklaidos“ sąvoka apima televiziją, radiją, interneto svetaines, laikraščius ir kitas žurnalistines publikacijas.
 58. Darbuotojas privalo saugoti darbdavio turtinius ir neturtinius interesus, naudotis darbdavio perduotomis darbo priemonėmis, turtu, taip pat lėšomis pagal jų tikslinę paskirtį ir taupiai.
 59. Darbuotojai privalo kelti savo profesinę kvalifikaciją Įstaigos vadovo nurodytu laiku.
  1. Darbuotojai turi teisę:
 60. 1.turėti būtinas darbo sąlygas ir tinkamai įrengtą darbo vietą;
 61. 2.nepriimti iš atskirų vykdytojų nekokybiškai ir netvarkingai parengtų dokumentų;
 62. 3.gauti reikiamą informaciją ir įgaliojimus naudotis resursais, reikalingais funkcijų vykdymui;
 63. 4.ginti pažeistas savo teises ar teisėtus interesus;
 64. 5.sužinoti apie jo darbo aplinkoje esančius sveikatai pavojingus ir kenksmingus veiksnius;
 65. 6.atsisakyti dirbti, jeigu yra pavojus sveikatai, gyvybei, taip pat dirbti tuos darbus, kuriuos saugiai atlikti nėra apmokytas;
 66. 7.reikalauti, kad būtų atlyginta žala, padaryta sveikatai dėl nesaugių darbo sąlygų;
 67. 8.kitos Lietuvos Respublikos teisiniuose aktuose numatytos teisės.
 68. Įstaigoje vykdomos priemonės padėti darbuotojui įvykdyti jo šeiminius įsipareigojimus, išskyrus atvejus:
 69. 1.kai to negalima pasiekti dėl darbo funkcijų ar Įstaigos veiklos ypatumų;
 70. 2.kai to negalima pasiekti dėl per didelių Įstaigos sąnaudų;
 71. 3.jeidarbuotojo šeiminiai įsipareigojimai susiję su finansine parama;
 72. 4.dėl kitų svarbių priežasčių.
 73. Dėl šeiminių įsipareigojimų įvykdymo, darbuotojas raštu turi kreiptis į Įstaigos vadovą. Į darbuotojo prašymą turi būti atsakyta per penkias administracijos darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos.

V       SKYRIUS

DARBUOTOJŲ INFORMAVIMAS

 1. Darbuotojas turi teisę Įstaigos administracijoje papildomai susipažinti su Įstaigos vidiniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.), susijusiais su darbuotojo atliekamomis funkcijomis.
 2. Bet kurie pranešimai, sutikimai ir kita informacija, kuriuos darbdavys pateikia darbuotojui jo nurodytu elektroniniu paštu, telefonu arba išsiunčia į jo gyvenamąją vietą yra laikomi tinkamai įteiktais darbuotojui. Bet kokiu būdu siunčiamas pranešimas, sutikimai ir kita informacija bus laikomi gautais tą dieną, kurią jie buvo pristatyti darbuotojui (jei pateikta asmeniškai), arba įteikimo dieną (jei išsiųsta paštu), arba išsiuntimo dieną (jei išsiųsta el. paštu).
 3. Darbuotojui pateikiami Įstaigos vidiniai dokumentai, susiję su darbo sutarties sudarymu ir nutraukimu, turi būti pasirašyti.
 4. Kilus įtarimui dėl darbuotojo atsiųstos ar pateiktos informacijos patikimumo, Įstaigos vadovas gali pareikalauti darbuotojo pakartotinai pateikti informaciją, jo nustatyta forma.
 5. Ne rečiau kaip kartą per mėnesį, raštu, darbuotojui pateikiama informacija apie jam apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas ir apie dirbto darbo laiko trukmę, atskirai nurodant viršvalandinių darbų trukmę.

VI     SKYRIUS

EKSTREMALIOS SITUACIJOS

 1. Įvykus įvykiui darbe, nedelsiant būtina pranešti Įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, kreiptis į asmens sveikatos priežiūros Įstaigą, o reikalui esant, iškviesti greitąją medicinos pagalbos tarnybą ir iki tyrimo pradžios išsaugoti įvykio darbe vietą ir įrenginių būklętokius, kokie jie buvo įvykio darbe metu, jei tai nekelia pavojaus aplinkinių asmenų gyvybei ir sveikatai.
 2. Įvykus nelaimingam atsitikimui pakeliui į darbą arba iš darbo, reikia nedelsiant pačiam arba per kitus asmenis pranešti Įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui apie atsitikimą ir jo aplinkybes.
 3. Įvykus incidentui, reikia nedelsiant pranešti savo tiesioginiam vadovui.
 4. Incidentai tiriami Įstaigos vadovo patvirtinta tvarka.
 5. Incidentas turi būti ištirtas per 10 darbo dienų nuo įvykio. Ištyrus incidentą, nurodomos jo aplinkybės ir priežastys, priemonės panašiems incidentams išvengti.
 6. Incidentų tyrimo medžiaga saugoma 5 metus.
 7. Kilus gaisrui, reikia iškviesti ugniagesius gelbėtojus 112 – bendruoju pagalbos telefonu. Informuoti visus dirbančiuosius apie kilusį gaisrą ir organizuoti jų evakavimą; turimomis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis gesinti gaisrą, nedelsiant informuoti Įstaigos vadovą ar jo įgaliotą asmenį, kilus sveikatos arba gyvybės pavojui, išeiti iš pavojingos zonos, pagal Įstaigoje sudarytą evakavimo planą; darbuotojas privalo mokėti naudotis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis.
 8. Įvykus avarijai, išeiti iš pavojingos zonos ir nedelsiant informuoti Įstaigos vadovą ar jo įgaliotą asmenį.
 9. Kilus apiplėšimo grėsmei, visomis pastangomis užtikrinti žmonių, esančių Įstaigoje, saugumą. Taip pat visomis priemonėmis apsaugoti Įstaigos turtą bei pinigus.

VII    SKYRIUS

DARBO PAREIGŲ PAŽEIDIMAI

 1. Darbo pareigų pažeidimai yra darbo pareigų nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas dėl darbuotojo kaltės. Darbo pareigų pažeidimais laikoma:
 2. 1.vėlavimas, neatėjimas į darbą, be pateisinamos priežasties;
 3. 2.darbo vietos palikimas be tiesioginio vadovo leidimo;
 4. 3.alkoholinių, toksinių bei narkotinių medžiagų laikymas ir jų naudojimas darbo metu;
 5. 4.sąmoningas Įstaigos turto gadinimas;
 6. 5.Įstaigos turto, lankytojo ar svečio turto vagystė;
 7. 6.darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos bei apsaugos nuo elektros taisyklių nesilaikymas;
 8. 7.nerūpestingas savo pareigų atlikimas;
 9. 8.dokumentų, duomenų klastojimas;
 10. 9.tiesioginių pareigų ir darbo užduočių neatlikimas, jų atlikimas nekokybiškai ir ne laiku;
 11. 10.instrukcijų, standartų, būtinų procedūrų, reikalingų teisingam darbo atlikimui atitinkamose darbo vietose, nesilaikymas ar netinkamas laikymasis;
 12. 11.veikla darbo metu, nesusijusi su pareigomis;
 13. 12.nerūpestingumas ar tyčinė veikla, dėl ko gali būti sugadintas Įstaigos turtas;
 14. 13.informacijos teikimas žiniasklaidai (spaudos, televizijos, radijo atstovai) ar kitiems tretiesiems asmenims be vadovo sutikimo;
 15. 14.necenzūrinių žodžių vartojimas Įstaigos lankytojų, svečių, partnerių, darbuotojų akivaizdoje, jų įžeidinėjimas, žeminimas;
 16. 15.pareiginių nuostatų nesilaikymas;
 17. 16.šių taisyklių nesilaikymas;
 18. 17.kiti nusižengimai, kuriais pažeidžiama darbo tvarka.
 19. Lietuvos Respublikos darbo kodekse yra įtvirtinti šiurkštūs darbo pareigų pažeidimai.

VIII  SKYRIUS

DARBO ETIKA. DARBUOTOJO GERO ELGESIO REIKALAVIMAI

 1. Elgesys darbe ir tai, kaip atliekamas darbas, formuoja kitų žmonių nuomonę apie Įstaigą. Nesvarbu, kaip tvarkomi darbo reikalai – telefonu, kitoje vietoje ar komandiruotėje – tinkamas elgesys, darbštumas ir sumanumas palengvina užduotį ir atveria kelią į sėkmę darbe.
 2. Įstaigosdarbuotojas savo elgesiu reprezentuoja Įstaigą, pagerina Įstaigos įvaizdį.
 3. Įstaigosetiketas reikalauja:
 4. 1.su visais lankytojais elgtis vienodai, vengti bet kokios diskriminacijos;
 5. 2.būti mandagiam, paslaugiam;
 6. 3.nesiginčyti su lankytojais;
 7. 4.būti punktualiam, neversti kitų laukti;
 8. 5.darbo metu nerūkyti draudžiamose rūkyti vietose;
 9. 6.nekalbėti garsiai ir gerbti bendradarbių teisę susikaupti darbui;
 10. 7.susitikimo, su lankytoju, metu neatsiliepti į telefono skambučius, nebent laukiama labai svarbaus skambučio. Jeigu būtinai reikia kalbėtis telefonu, atsiprašyti lankytojo;
 11. 8.laikytis bendrų švaros, higienos ir tvarkos reikalavimų;
 12. 9.gerbti kitų privatumą.
 13. Pokalbio metu pašnekovas vertina darbuotojo gebėjimą reikšti mintis, tiria, ar išklauso ją, ar pagarbiai elgiasi su kitais. Linksmas, aiškus ir šiltas balsas labiausiai tinka bendravimui telefonu, todėl svarbu įsiklausyti į kalbančiojo balsą. Balsas neturi būti žemas ar per aukštas. Nekalbėti per greitai, ir ne murmėti. Nesakyti „nu“ ar „aha“, „laba“ ar „sveiks“ ir pan.
 14. Atsiliepdami darbuotojai turi pasakyti savo vardą, Įstaigos pavadinimą. Visi darbuotojai privalo kalbėti neskubėdami ir aiškiai, draugiškai ir geranoriškai. Darbuotojui nevalia atsiliepti paprastu „alio“.

IX     SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Pasvalio sporto mokyklos darbo tvarkos taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos visiems Įstaigos
 2. Įstaigos vadovo įsakymu paskirtas atsakingas asmuo supažindina visus dirbančiuosius ir naujai priimamus darbuotojus su Pasvalio sporto mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis pasirašytinai, supažindinimą registruojant Darbuotojų, supažindintų su Darbo tvarkos taisyklėmis, registracijos žurnale.
 3. Įstaigos darbuotojai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atsako už šių taisyklių, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimų ir pareigybės aprašymų laikymąsi.

________________________


Pasvalio rajono   Telefonas  (8 451)  34531  
  Mobilus  +370 647  16 645
 
  Faksas  (8 451)  34531  
  e. paštas sporto.mokykla@pasvalys.lt  
Sporto mokykla

Kviečiame apsilankyti

Pasvalio Sporto mokyklos kavinė   Pasvalio Sporto mokyklos baseinas